Utmaningar 

(In english below)

Varje lag väljer en av de föreslagna utmaningarna nedan, för att vid tävlingens slut lämna in sitt bidrag till juryn för bedömning. 


Utmaning #1: Öka medborgarengagemang

Tillgång till information är avgörande för att man ska känna sig inkluderad och vara en del av samhället. Lika viktig är förmågan att engagera sig i samtalet, ge återkoppling och göra sin röst hörd. Dagens samhälle erbjuder effektiva sätt att göra information tillgänglig för alla, och för människor att kommunicera på olika sätt. Samtidigt är det svårt att föra en medborgardialog kopplat till stadsutvecklingsfrågor, metoderna är inte anpassade till det moderna samhället och engagemanget är ofta lågt. Hur kan vi  öka intresset för att engagera sig i samtalet med både Gävle kommun och andra medborgare?

 •  Ta fram en lösning som kan användas för att få medborgare att engagera sig i designprocessen kring nya stadsdelar som kan handla om grönytor, boendemiljö, arbetsplatsen, hälsa, fritid, förenkling av livspusslet, med målet att skapa ett verkligt inkluderande samhälle.


------------------------

Utmaning #2: Framtidens mobilitet

 Gävle växer och förtätats samtidigt som behovet av klimatneutrala transporter ökar. Att designa och skapa förutsättningar för framtidens mobilitetslösningar är en stor utmaning. De tekniska lösningar som kommer att finnas på plats om 10, 20 och 30 år kan vara svåra att förutspå, önskan om att ta sig fram snabbt och fossilfritt kommer dock alltid att vara relevant. Vi behöver flexibla framtida sista milen-lösningar (last mile) för både gods och personer.

 • Skissa på en lösning för hur vi kan förflytta gods eller personer på ett fossilfritt sätt mellan Tolvfors in till citykärnan på max sju minuter.  Finns det oprövade systemlösningar eller nya tekniska innovationer som skulle kunna underlätta mobiliteten i en stad som Gävle?  

Läs om staden Paris mål att röra sig fr. A-B på 15 min Tema mobilitet: 15-minutersstaden blir verklighet i Paris (di.se) )

Tema mobilitet: 15-minutersstaden blir verklighet i Paris (di.se)


Nu är anmälan stängd

--------------------------

Utmaning #3: Äldre blir nytt

Att bygga nytt är inte alltid den bästa lösningen ur ett klimat- och utsläppsperspektiv. Betong är såväl en bristvara som en stor utsläppskälla av koldioxid. Återanvändning och ”UpCycling” är sätt som kan ge stora klimatvinster och den byggnad som inte behöver byggas igen är i många fall den bästa ur ett klimatperspektiv. Flera byggnader på Näringen ska rivas eller återanvändas.

 • Ge förslag på nya användningsområden för befintliga byggnader i framtidens stad, som tar hänsyn till miljön, antingen genom rivning och återbruk eller helt nya användningsområden.

De aktuella fastigheterna är dessa två: 

1. Näringen 10:4
Adress: Strömmavägen 2
Nybyggnadsår: 1999
Ombyggnadsår: 2001
Uthyrningsbar yta: 17 002 kvm
Tomtarea: 68 334 kvm
Användning idag: Kontor, lager/logistik, industri/verkstad, handel

2. Del av fastigheten Näringen 22:2
Adress: Beckasinvägen 9
Nybyggnadsår: 2008
Uthyrningsbar yta: 6 654 kvm
Användning idag: Lager/logistik, kontor

Nu är anmälan stängd

Mål och fokusområden

Gävle vill leda en spännande och hållbar utveckling mot en ny hållbar stad!

Gävle växer och målet är att Gävle kommun når 120 000 invånare år 2030 och en befolkningsutveckling i riktning mot 150 000 invånare år 2050.

I översiktsplan Gävle kommun år 2030 sammanfattas kommunens övergripande mål;

 • Bli en av Sveriges bästa miljökommuner
 • Värna och utveckla kvaliteter och resurser som biologisk mångfald, värdefull natur och kulturmiljö, jordbruksmark, vatten och tillgång till tätortsnära grönska.
 • Minska klimatpåverkan och anpassa Gävle till klimatförändringar.
 • Säkra vårt dricksvatten inför framtiden och förbättra vattenkvalitén i våra sjöar, vattendrag och kustvatten.
 • Skapa attraktiva livsmiljöer för alla, i både stad och landsbygd
 • Skapa mångfald av attraktiva livsmiljöer för människor som besöker och verkar i Gävle kommun.
 • Starkast bebyggelseutveckling i platser med möjligheten till god tillgänglighet av kollektivtrafik och service.
 • Kvaliteter tas till vara i hela kommunen, som närhet till sjöar och hav, utblickar mot odlingslandskap, levande stadsdelar, mötesplatser, med mera.
 • Skapa trygga miljöer, med god tillgänglighet till skolor och tätortsnära grönska.
 • Skapa goda möjligheter till ett aktivt liv med stimulerande fritid.
 • Skapa variation av olika boendemiljöer.
 • Låta Gävleborna vara delaktiga i skapandet av sin vardagsmiljö.
 • Stärka Gävle som tillväxtmotor i regionen
 • Skapa bra företagsklimat med goda kommunikationer inom kommunen och mot omvärlden, samt varierat utbud av mark, funktionsblandad stad, och kreativa miljöer för samverkan och utveckling.
 • Stärka utbildningsnivå och arbetsförsörjning genom förbättrat företagsklimat och goda utbildningsmöjligheter.
 • Ökad kompetensförsörjning och pendling in och ut ur kommunen.
 • Stärka rollen som logistiknav med utveckling av infrastruktur och strategiska knytpunkter.
 • Utveckla besöksnäring genom förbättrad tillgänglighet till attraktiva besöksmål.


Fokusområde 1: Näringen - gör det lätt att leva, arbeta och mötas hållbart

 • Klimatsmarta transporter
 • Effektiv och intelligent energianvändning med närproducerad klimatsmart energi
 • Robust vattenförsörjning
 • Utvecklade ekosystemtjänster
 • Klimatsäkrad och miljösmart stadsdel
 • Ren mark och rent vatten
 • Lokalproduktion och cirkularitet

Näringen erbjuder det goda livet för alla

 • Brett bostadsutbud
 • Inkluderande struktur
 • Blandad och multifunktionell
 • Tillgänglig och nära i tid och rum
 • Välkomnande identitet, mål- och mötesplatser
 • Aktiverande och upplevelserik
 • Trygg och jämlik stadsmiljö

Näringen är Gävles gröna tillväxtmotor

 • Grönare näringsliv
 • Varierat och växlande näringsliv
 • Resurs-/miljöeffektiv infrastruktur
 • Ta vara på platsens värden
 • Ekonomi i balans

Fokusområde 2: Tolvfors - En ny hållbar nod för logistik och transport

Tolvforsskogen ska bli en ny nod för gods på väg, järnväg och sjöfart i ett område på hela 1000 hektar, som kommer att få stor betydelse även för regionen och resten av Sverige. Området innebär även en stor satsning för att hitta nya sätt som passar framtidens klimatförändringar, krav på digitalisering och bra arbetsmiljö.

Utvecklingen ger Gävle möjlighet att stärka sin position i en stark växandesregion, och även nationellt och internationellt sett. Det nya området ska:

 • öka efterfrågan på mark för företagsetablering i Gävle – en ökad mängd företagsetableringar ger fler arbetstillfällen till Gävle
 • möjliggöra omflyttning av verksamheter som idag ligger i mycket centrala lägen
 • locka nya typer av etablerare som är intresserade av den infrastruktur som läget erbjuder
 • vara en attraktiv arbetsplats
 • bidra till ett effektivt, innovativt och hållbart transportsystem för de godstransporter som genereras i eller passerar kommunen.

Challenges

Each team chooses one of the proposed challenges below, to submit their contribution to the jury for evaluation at the end of the competition.

Challenge # 1: Increase civic engagement

Access to information is crucial for inclusion and being a part of the society. Equally important is the ability to engage in dialogue, provide feedback and make your voice heard. Today's society offers effective ways to make information accessible to all, and for people to communicate in different ways. At the same time,  citizen dialogue linked to urban development issues are difficult to achieve, the methods are not adapted to modern society and the commitment is often low. How can we increase the public interest and get people involved in the conversation with both Gävle municipality and other citizens?

– Develop a solution that can be used to involve citizens in the design process for new areas regarding green areas, living environment, workplace, health, leisure and simplification of the “puzzle of life”, with the goal to create a truly inclusive society.


------------------------

Challenge #2: Mobility of the future

Gävle is growing and densifying, while at the same time the need for climate-neutral transport is increasing. Designing and creating conditions for future mobility solutions is a major challenge. The technical solutions that will be in place in 10, 20 and 30 are difficult to predict, but the desire to get to point B quickly and efficiently will always be relevant. We need flexible Last Mile-solutions for both people and goods in Gävle. 


– Present a solution for how we can move goods and people in a fossil-free way between
Tolvfors into the city center in under seven minutes? Are there un-tested system solutions or new technical innovations that could facilitate mobility in a city like Gävle?

Read about the city of Paris' goal to become a 15-minute-city, i.e. that is should be possible for citizens to access all necessary service in 15 minutes without a car.

Theme mobility: the 15-minute city becomes a reality in Paris (di.se)


Nu är anmälan stängd

------------------------

Challenge #3: Older becomes new

From a climate and emissions perspective new buildings are not always the optimal solution. Concrete is a scarce commodity and a major source of carbon dioxide emissions. Re-use and "upcycling" are alternative paths that can provide great climate benefits, and a building that doesn’t need to be built is in many cases the best one from a climate perspective. Several buildings at Näringen are to be demolished or reused for new purposes.

- Suggest new uses for existing buildings in the city of the future, which take the environment into account, either through demolition and recycling or completely new uses.

The properties in question are these two:

1. Näringen 10: 4
Address: Strömmavägen 2
Construction year: 1999
Reconstructed: 2001
Rental area 17 002 sqm
Land area: 68 334 sqm
Use today: Office, warehouse / logistics, industry / workshop, trade

2. Part of Näringen 22: 2
Construction year: 2008
Rental area: 6 654 sqm
Use today: Warehouse / logistics, office

Nu är anmälan stängd

Goals and focus areas 

Gävle wants to lead an exciting and sustainable development towards a new sustainable city.

Gävle is growing. The goal is to reach 120 000 inhabitants in the municipality by 2030, and 150 000 inhabitants by 2050. The master development plan for Gävle municipality 2030 summarizes the municipality's overall goals:

 • Become one of Sweden's best municipalities on environment
 • Safeguard and develop qualities and resources such as biodiversity, valuable natural and cultural environment, agricultural land, water and access to green areas close to urban areas.
 • Reduce climate impact and adapt Gävle to climate change.
 • Secure our future drinking water for and improve the water quality in our lakes, rivers and coastal areas
 • Create attractive living environments for everyone, both in urban and rural areas
 • Create a diversity of attractive living environments for people who visit and work in Gävle municipality.
 • Have a strong building development in areas with opportunity for good public transport and service access.
 • Protect and take advantage of qualities throughout the municipality, such as proximity to lakes and the sea, views of agricultural landscapes, viable urban areas, social venues, and more.
 • Create safe environments, with good accessibility to schools and green areas close to urban living areas.
 • Create good opportunities for an active life with stimulating leisure time.
 • Create a variety of different living environments.
 • Allow the residents of Gävle to be involved in the creation of their everyday environment.
 • Strengthen Gävle as a regional growth engine
 • Create a viable business climate with good communications within the municipality and cross-border, as well as a diverse range of land, a multi-use city, and creative environments for collaboration and development.
 • Strengthen the level of education and labor supply through improved business climate and good educational opportunities.
 • Increase supply of skills, and opportunity to commute in and out of the municipality.
 • Strengthen the municipality’s role as a logistics hub with the development of infrastructure and strategic hubs.
 • Develop the hospitality industry through improved accessibility to points of interest.

Focus area 1 - Näringen makes it easy to live, work and meet sustainably

 • Climate-smart transportations
 • Efficient and intelligent energy use
 • Robust water supply
 • Developed ecosystem services
 • Climate-proofed and environmentally smart urban area
 • Clean land and clean water
 • Local production and circularity

Näringen offers the good life for everyone

 • Wide range of housing options
 • Inclusive structure
 • Mixed and multifunctional
 • Accessible and close in time and space
 • Welcoming identity, destination- and meeting places.
 • Activating and eventful
 • Safe and equal urban environment

Näringen is Gävle's green growth engine

 • Greener business
 • Varied and growing business
 • Resource- and ecoefficient infrastructure
 • Takes advantage of the area’s values
 • Balanced economy
 • Tolvfors: A new sustainable node for logistics and transport

Focus area 2: Tolvfors - a new sustainable node for logistics and transport

Tolvfors forest will become a new node of 1000 ha for goods by road, rail and shipping. The area will be of great importance both for the region as for the rest of Sweden. The project also includes a major investment in finding new ways to approach future climate change, requirements for digitalization and a good working environment. This development gives Gävle the opportunity to strengthen its position in a strong, growing region, as well as nationally and internationally. The new area will:

 • increase demand for land for business start-ups in Gävle - an increased number of business start-ups will provide more job opportunities in Gävle
 • enable the relocation of businesses that are currently located centrally
 • attract new types of entrepreneurs who are interested in the offered infrastructure
 • be an attractive workplace
 • contribute to an efficient, innovative and sustainable transportation system for the freight transports that are generated in or pass through the municipality.