Tävling och priser

(In english below)

Vilka kan vara med?

Är du intresserad av hur data kan användas på ett innovativt sätt för att skapa smarta städer? Eller hur kan vi hjälpa vårt samhälle och dess invånare att utvecklas på ett hållbart sätt med hjälp av teknik? I så fall är det här hacket för dig! Inga speciella färdigheter krävs, till exempel programmering. Vi ser gärna att du är en innovativ lagspelare med intresse för att skapa smarta städer på ett hållbart sätt.

Varför ska du delta?

Hack for Gävle är ett bra sätt att utmana dig själv och din kreativitet, men också ett utmärkt tillfälle att träffa nya människor och knyta kontakter utanför din vanliga krets.

 • Visa upp dig själv för andra företag och organisationer
 • Bra att ha med på CV:t
 • Träffa nya människor
 • Lär dig nya saker
 • Utmana dig själv
 • Få en goodybag
 • Vinn fina priser

Lagbildning

Om du redan har ett lag kan du delta med dem. Lag består av minst tre och högst fem lagmedlemmar. Har du inte ett team redan hjälper vi dig att hitta ett innan tävlingen startar. Så var inte orolig, anmäl dig så löser det sig!

Bidrag

Tävlingsbidrag kan lämnas på svenska eller engelska och kommer att pitchas av respektive lag till vår jury (ca 5 min). Bidrag ska lämnas in via våra digitala kanaler, enligt information som kommer.

Priser

1:a pris: 20 000 kr att dela på i laget

2:a pris: 10 000 kr att dela på i laget

3:e pris: 5 000 kr att dela på i laget

Plus en massa andra överraskningar och priser under dygnet!


Juryns kriterier

Hållbarhet                                       1-7
Hur bidrar lösningen till ett eller flera av hållbarhetsmålen?

Innovationshöjd                           1-7
Är lösningen innovativ?

Genomförbarhet                          1-5
Är det troligt att lösningen går att genomföra?

Potential                                           1-5
Hur stor är påverkan och skalbarheten?

Samhällsnytta                                1-5
Hur kommer lösningen skapa nytta för invånare och människor i staden?

Upphovsrätt

Idéer, prototyper, mock-ups eller annat material som skapas under evenemanget och som ingår i tävlingen ägs av skaparna själva. Vi uppmuntrar att dela kod, tankar och idéer. Arrangörerna och deltagare har rätt att posta och beskriva tävlingsbidragen och publicera dem i de sociala medier som är kopplade till Hack for Gävle samt alla deltagande webbplatser och andra kommunikations- och marknadsföringskanaler.

Nu är anmälan stängd

Competition and Prizes

Who can join? 

Are you interested in how data can be used in an innovative way to create smart cities? Or how can we help our society and its inhabitants to develop in a sustainable way with the help of technology? If so, this is the hack for you! No special skills such as programming is required as long as you are an innovative team player with an interest in creating smart cities in a sustainable way.

Why should you join? 

Hack for Gävle is a great way to challenge yourself and your creativity, but also an excellent opportunity to meet new people and make contacts outside your usual circles. 

 • Show yourself to other companies and organizations
 • Good to have on the CV
 • Meet new people
 • Learn new things
 • Challenge yourself
 • Get a goodybag
 • Win great prizes

Team building

If you already have a team, you can register your team. A teams consist of a minimum of 3 and a maximum of 5 team members. If you do not already have a team, we will help you find one before the competition starts. So don't worry, sign up and it will work out!

Entries

Competition entries can be submitted in Swedish or English and will be pitched by each team to our jury (approx. 5 min). Entries must be submitted via our digital channels, according to information that comes.

Prices

1st price: 20,000 kr to share amongst the team members

2nd price: 10,000 kr  to share amongst the team members

3rd prize: 5,000 Kr  to share amongst the team members

Plus a lot of other surprises and prices around the clock!

Jury criteria

Sustainability                         1-7
How does the solution contribute to one or more of the sustainability goals?

Innovation height                 1-7

Is the solution innovative?

Feasibility                                 1-5

Is it likely that the solution can be implemented?

Potential                                   1-5

How big is the impact and scalability?

Societal benefit                     1-5

How will the solution create benefits for residents and people in the city?

Copyright

Ideas, prototypes, mock-ups or other material created during the event and included in the competition are owned by the creators themselves. We encourage sharing of code, thoughts and ideas. The organizers and participants have the right to post and describe the contest entries and publish them in the social media associated with Hack for Gävle as well as all participating websites and other communication and marketing channels.

Nu är anmälan stängd

Om Hack for Gävle

Hack for Gävle arrangeras av Future Position X tillsammans med Gävle kommun, Högskolan i Gävle och Microsoft och hålls i Gävle på Do Space. 24-timmarshacket äger rum under helgen på Do Space. 

Hacket är gratis för alla deltagare, vi bjuder på mat och sovplats ordnas. Ta med sovsäck, kudde och madrass tillsammans med din bärbara dator och laddare.

Hack for Gävle är ett utmärkt sätt att utmana dig själv och din kreativitet, men också ett utmärkt tillfälle att träffa nya människor och knyta kontakter utanför din vanliga krets. Det kommer definitivt att bli ett roligt och spännande evenemang för alla oavsett bakgrund och erfarenhet, särskilt om du vill lära dig något nytt!

About Hack for Gävle

Hack for Gävle is organized by Future Position X, Gävle Municipality, University of Gävle and Microsoft and will take place in Gävle, at DoSpace. The 24 hour hackathon takes place during the weekend. It’s free for all participants, food will be provided and a sleeping area will be arranged. Bring your sleeping bag, pillow and mattress.Hack for Gävle is a great way to challenge yourself and your creativity, but also an excellent opportunity to meet new people and make connections outside of your usual professional circle. It will definitely be an interesting event regardless of your background and your experience! 

Nu är anmälan stängd